Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. De Steenvoorden Machines B.V. voorwaarden zijn van toepassing op zowel de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de huidige voorraden. Indien er wijzigingen zijn in prijzen van leveranciers in backorders, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 
 3. Steenvoorden Machines B.V. streeft ernaar alle artikelen binnen de op de website vermelde levertijd te leveren. Mochten artikelen niet voorradig zijn of een langere levertijd hebben wordt de koper hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Zie ook de leveringsvoorwaarden onderaan deze pagina.
 4. De transportkosten worden vooraf bij de bestelling aan u kenbaar gemaakt. Voor afwijkende pakket maten, lengtevrachten en grote partijen worden de verzendkosten vooraf met de koper afgestemd voor akkoord. De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
 5. Retourzendingen zijn altijd op risico en kosten van de koper. Koper ontvang een binnen 14 dagen na retourzending, mist onbeschadigd het aankoopbedrag retour exclusief de reeds in rekening gebrachte verzendkosten. Bekijk de retourvoorwaarden. 
 6. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren. 
 7. Elke vergissing begaan door de verkoper, met betrekking tot de goederen geleverd door de verkoper (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan de verkoper. Ook bij eventuele gebreken of verborgen gebreken dient de koper dit binnen 48 uur aan de verkoper kenbaar te maken. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. 
 8. De verkoper garandeert de geleverde materialen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier. Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de verkoper tegenover de koper. Is voor een garantiegeval de overeenkomst van een monteur noodzakelijk, dan worden de daarvoor gemaakte kosten in rekening gebracht aan de koper. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk deze garantiebepaling. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen. Ter zake van door de verkoper uitgevoerde werken, herstelling of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. 
 9. Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald blijven zij eigendom van de verkoper. 
 10. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, lock - out, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de verkoper ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief. 
 11. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 
 12. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het monteren van de aankoop. 
 13. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
 14. Betaling geschiedt vooraf d.m.v. internetbetaling met iDEAL of  per bank binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur verstrekt door de verkoper. 
 15. Ingeval een verkoop ingevolge een fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de koper ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die de verkoper dient te maken om de goederen weer in haar bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen. 
 16. In geval van betwisting is uitsluitend de uitspraak van de Nederlandse rechtbank bindend. 

Algemene leveringsvoorwaarden Steenvoorden Machines B.V.

Postpakket zending:
Steenvoorden Machines maakt gebruik van transportbedrijf voor postpakket zendingen. 

Bezorgdagen en -tijden 
• Maandag t/m zaterdag: 08:30 tot 21:30 uur.

Bij niet thuis
• 2e bezorgpoging standaard de volgende dag (niet op zondag, tenzij de ontvanger de bezorging heeft gewijzigd (zie ‘Bezorging wijzigen’).

Kennisgeving
• De geadresseerde ontvangt een kennisgeving in de bus bij niet thuis bij de 1e of 2e bezorgpoging en bij bezorging bij de buren.

Retour afzender na weigering of onbezorgbaar
• Geweigerde en onbezorgbare stukken gaan retour afzender.

Pallet zending:
Onze vervoerder levert uw zending af tot aan de eerste drempel. Dit kan de voordeur zijn maar ook het eerste hek.
Indien u de chauffeur verzoekt de zending verder te zetten dan bovenstaand en als dit mogelijk is, Steenvoorden Machines bv en haar
vervoerder nimmer aansprakelijk voor schades of claims die hieruit voort kunnen vloeien.Steenvoorden Machines bv
Wijdenes Spaansweg 59
1764 GK Breezand

info@steenvoordenmachines.com
Mobiel: (+31)653 719915
Tel:  (+31)223 522135